Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID

1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, verder: ‘’Voorwaarden”

wordt verstaan onder:

 1. HOWA FOOD

Howa Food B.V. en alle aan haar aangesloten ondernemingen.

 1. Klant

Ieder natuurlijk persoon / rechtspersoon met wie Howa Food een Overeenkomst aangaat, of aan wie Howa Food een aanbieding doet. Met name wordt onder “Klant” ook verstaan diegene voor wiens rekening en in wiens opdracht of door wiens handeling producten en/of diensten worden geleverd.

 1. Overeenkomst

Iedere Overeenkomst die tussen Howa Food en Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die Overeenkomst.

Deze op de relatie tussen Howa Food en Klant van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

 1. Producten

Voortbrengselen van productieprocessen, objecten van dienstverlening en handelswaar.

 1. Houdbare producten

Droge Howa Food-waren en andere producten die niet onder het begrip diepvries- of dag- en koelverse producten vallen en non-foodproducten.

 1. Dag- en Koelverse producten

Producten met een houdbaarheid van enkele dagen, zoals frieten, aardappels, groenten en fruit (AGF), brood, bake-off producten, eieren, uien, uitschep- en uitsnijdproducten en producten welke gekoeld moeten worden bewaard teneinde microbiologisch bederf, de uitgroei van pathogene bacteriën

en/of kwaliteitsverlies tegen te gaan.

 1. Diepvriesproducten

Houdbare producten die niet onder het begrip droge Howa Food waren of dag- en koelverse producten vallen maar wel onder de temperatuureisen zoals vastgelegd in de HACCP-regelgeving, dienen te worden opgeslagen en vervoerd.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Howa Food en Klant.

1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

1.4 Indien stilzwijgend of uitdrukkelijk één of meerdere malen van deze Algemene Voorwaarden is afgeweken, kan Klant daaraan geen rechten ontlenen voor daarna tot stand gekomen Overeenkomsten.

1.5 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en alle transacties die plaatsvinden binnen de bedieningsgroothandel tussen Howa Food en Klant, ook als derden bij de uitvoering daarvan betrokken zijn, en op transacties waarbij Klant zelf de producten verzamelt en afhaalt, of de door Klant bij Howa Food verzamelde

producten door Howa Food bij Klant worden afgeleverd.

 

ARTIKEL 2 STRIJDIGHEID MET ANDERE VOORWAARDEN

2.1 Door Klant gehanteerde algemene of andere voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij Klant de Algemene Voorwaarden van Howa Food uitdrukkelijk verwerpt met de mededeling de eigen (algemene) voorwaarden daarvoor in de plaats te stellen en Howa Food uitdrukkelijk en schriftelijk daarmee heeft ingestemd.

2.2 Bij strijdigheid tussen de tekst van offertes en de Algemene Voorwaarden prevaleert de tekst van de bedoelde offertes.

 

ARTIKEL 3 BESTELLING, AANBIEDINGEN / OFFERTES

3.1 Indien Klant via de website van Howa Food een bestelling plaatst bij Howa Food, dan geldt dat als uitnodiging voor Howa Food om een op die bestelling passende aanbieding te geven.

3.2 Alle aanbiedingen van Howa Food zijn steeds vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.

3.2 Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor Howa Food tot levering van een gedeelte van de in aanbieding begrepen Producten tegen een Overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3.3 Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte genoemde hoeveelheden en gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.4 Door Howa Food in haar prospectie en ander drukwerk verstrekte gegevens zoals afbeeldingen, samenstelling, gewichten e.d., zijn daarin enkel opgenomen ter illustratie en Klant kan aan de hiervoor bedoelde informatie geen rechten ontlenen.

 

ARTIKEL 4 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN EN BEVESTIGING

4.1 Overeenkomsten binden Howa Food pas nadat zij deze heeft ondertekend of zij schriftelijk/elektronisch (e-mail), haar gebondenheid aan de betreffende Overeenkomst heeft bevestigd, of nadat Howa Food tot levering van de geplaatste bestelling is overgegaan.

4.2 Overeenkomsten door bemiddeling van vertegenwoordigers of agenten van Howa Food tot stand gebracht, binden Howa Food eerst nadat zij deze heeft ondertekend of zij schriftelijk/elektronisch (e-mail), haar gebondenheid aan de betreffende Overeenkomst heeft bevestigd, of nadat Howa Food tot levering in overeenstemming met de geplaatste bestelling is overgegaan.

4.3 Howa Food is niet aansprakelijk voor misverstanden, verkeerd uitgevoerde orders, beschadigingen, vertragingen of het niet behoorlijk overeenkomen van bestellingen en mededelingen met bestellingen indien dat het gevolg is van mondelinge of telefonische communicatie tussen Klant en Howa Food en datgene wat is gecommuniceerd vòòr de uitvoering niet schriftelijk door Howa Food aan Klant is bevestigd.

4.4 Indien Howa Food, al dan niet in opdracht van Klant, het transport van de Producten regelt, is Howa Food vrij in de keuze van de verpakking, de transporteur en de te volgen route. Als Howa Food ook zorgdraagt voor een transportverzekering, dan zal Howa Food de Producten desgewenst aanvullend verzekeren en de kosten van die verzekering doorbelasten aan Klant.

4.5 Indien de datum van feitelijke levering op verzoek of door toedoen van Klant wordt uitgesteld, Klant om leveringen in gedeelten verzoekt en/of Producten niet worden afgehaald, dan gaat het risico voor de Producten desondanks op Klant over met ingang van het moment dat deze Producten in de administratie en/of de opslagruimte van Howa Food als ‘Producten van Klant’ zijn geïdentificeerd. Howa Food is vanaf dat moment gerechtigd om de Producten aan Klant te factureren. Eventuele kosten van extra transport, opslag, verzekering en/of andere extra kosten zijn voor rekening van Klant.

4.6 Howa Food is gerechtigd van Klant te vorderen dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na totstandkoming van de Overeenkomst. Indien de door Howa Food verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kan Howa Food de uitvoering van haar verplichtingen opschorten en/of de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd eventuele andere rechten zoals die voor Howa Food uit de wet voortvloeien.

4.7 Howa Food is gerechtigd om zonder opgave van redenen bestellingen/orders te weigeren. Een dergelijke weigering geeft nimmer enig recht op schadevergoeding.

4.8 Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Howa Food is het Klant verboden rechten of verplichtingen uit hoofde van met Howa Food gesloten Overeenkomsten over te dragen aan derden, waaronder begrepen met Klant aangesloten vennootschappen.

4.9 Klant dient adreswijzigingen meteen schriftelijk aan Howa Food te melden. Producten, die afgeleverd zijn aan het bij Howa Food laatstbekende adres van Klant, worden geacht door Klant te zijn ontvangen.

 

ARTIKEL 5 ANNULERING

5.1 Indien Klant een met Howa Food gesloten Overeenkomst wil annuleren en het daarbij gaat om producten die deel uitmaken van het standaard assortiment van Howa Food, dan is Klant annuleringskosten verschuldigd van 100% van het met de Overeenkomst gemoeide factuurbedrag (excl. BTW) voor dag- en koelverse producten en 15% van het met de Overeenkomst gemoeide factuurbedrag (excl. BTW) voor houdbare producten.

5.2 Bij annulering van een Overeenkomst inzake producten die niet tot het standaard assortiment van Howa Food behoren, dat wil zeggen producten die op verzoek van Klant zijn vervaardigd, of elders door Howa Food voor Klant bestelde producten, is Klant ook annuleringskosten verschuldigd van 100% van het met de Overeenkomst gemoeide factuurbedrag (exclusief BTW).

5.3 Indien aan Klant toerekenbaar is dat door hem gekochte/bestelde producten niet kunnen worden afgeleverd door Howa Food, dan is Klant vanaf dat moment in verzuim en gehouden alle voor Howa Food daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

 

ARTIKEL 6 OPZEGGING; ONTBINDING

6.1 Howa Food is gerechtigd de met Klant gesloten Overeenkomst en enige daarmee samenhangende Overeenkomst buiten rechte met een enkel schriftelijk bericht per onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen indien:

 • Klant in verzuim is met de nakoming van zijn verplichting(en) uit hoofde van de Overeenkomst;
 • Klant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;
 • de onderneming van Klant wordt geliquideerd, Klant zijn huidige onderneming staakt, of (de zeggenschap in) de onderneming van Klant, al dan niet door middel van een aandelentransactie, wordt overgedragen;
 • ten laste van Klant beslag wordt gelegd en dit de nakoming van de Overeenkomst beïnvloedt, of
 • Klant anderszins naar het oordeel van Howa Food niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.

6.2 Als de Overeenkomst door Howa Food is ontbonden of opgezegd is haar vordering, vermeerderd met rente, schade en kosten, direct en geheel opeisbaar.

6.3 Klant is niet gerechtigd een met Howa Food gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden, of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij op dat moment zelf jegens Howa Food in verzuim is.

 

ARTIKEL 7 GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN

7.1 Indien Howa Food verneemt of van mening is dat Klant niet kredietwaardig is voor het bedrag van de onderhavige transactie heeft Howa Food, ondanks eventueel andersluidende afspraken, de keuze om de Producten uitsluitend onder rembours te leveren, betaling vooraf te verlangen, of de Overeenkomst te ontbinden.

 

ARTIKEL 8 PRIJZEN

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gelden de prijzen in euro valuta, exclusief BTW en eventueel andere door de overheid doorgevoerde belastingen en/of opslagen, op basis van door Howa Food gehanteerde minimum basishoeveelheden, exclusief kosten van emballage en/of verpakkingen, en zijn de transportkosten niet inbegrepen.

8.2 De door Howa Food in offertes afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van de aanbieding.

8.3 Indien bij de totstandkoming van de Overeenkomst niet anders is bepaald, gelden de prijzen en leveringscondities die in de computerbestanden van Howa Food zijn opgenomen en zoals deze op de dag van levering op de betreffende Klant van toepassing zijn.

8.4 Prijzen en aanbiedingen van producten die Howa Food aanbiedt, die een prijsetiket hebben, zijn vrijblijvend. Bij verschil tussen de etiketprijs en de factuurprijs, is de factuurprijs bindend.

Indien een kostprijsbepalende factor van een product, zoals grondstofprijzen, vrachttarieven, brandstofprijzen, loonkosten of in- of uitvoerrechten wijzigt in de periode tussen de datum van aanbieding en de datum van levering, is Howa Food gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van de aanbieding c.q. bevestiging.

 

ARTIKEL 9 HOEVEELHEDEN/ AFWIJKINGEN

9.1 Door Klant bestelde hoeveelheden worden door Howa Food automatisch aangepast aan door haar gehanteerde minimumhoeveelheden/verpakkingseenheden met naleving van de toegestane afwijkingen.

9.2 Bij levering van vlees, vleeswaren, kip, wild, gevogelte, vis, aardappelen, groenten, fruit, evenals kaas en andere zuivelproducten is een afwijking toegestaan van 10% op het bestelde gewicht.

9.3 Indien Klant zijn bezwaar tegen de afgeleverde hoeveelheid niet binnen uiterlijk 12 (twaalf) uren na ontvangst kenbaar heeft gemaakt aan Howa Food, wordt de op de pakbon vermelde hoeveelheid geacht het geleverde juist en volledig weer te geven.

 

ARTIKEL 10 PLAATS EN WIJZE AFLEVERING

10.1 Levering vindt plaats op de door Klant aangewezen bestemming.
10.2 Levertermijnen die Howa Food opgeeft, gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Bij overschrijding van deze termijn heeft Klant niet het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat naar eisen van redelijkheid en billijkheid van Klant niet langer kan worden gevergd de Overeenkomst in stand te laten. Ontbindt Klant de Overeenkomst, dan vloeit daaruit voor Howa Food geen verplichting voort tot het vergoeden van enige schade van Klant.

10.3 Klant is volledig verantwoordelijk voor de door Howa Food afgeleverde producten vanaf het moment van aflevering.

10.4 Iedere deellevering is een afzonderlijke levering en wordt behandeld met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen.

10.5 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt door Howa Food de normale gangbare handelskwaliteit geleverd.

10.6 Indien de producten niet of niet tijdig worden afgenomen, is Klant in verzuim en gehouden alle voor Howa Food daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

10.7 Bij terbeschikkingstelling van het verkochte aan het adres van Howa Food voor Klant, dient Klant, indien hij niet onmiddellijk het gekochte meeneemt, ingeval van Dag- en Koelverse producten en Diepvriesproducten binnen 2 dagen en ingeval van Houdbare producten binnen 5 dagen na dagtekening van het bericht van Howa Food aan Klant dat het verkochte tot zijn beschikking staat, het verkochte af te halen. Indien Klant verzuimt het verkochte binnen voormelde termijn af te halen, is Howa Food gerechtigd 1% van de Productenwaarde per week of gedeelte daarvan (met een maximum van € 50,00 per week) aan Klant in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 11 VERVOER

11.1 Howa Food bepaalt de wijze van vervoer en het vervoer geschiedt volgens het door Howa Food vastgestelde leverschema. Indien Klant een andere wijze van vervoer wenst, of indien de plaats of tijdstip van aflevering wijzigt door omstandigheden die voor rekening komen van Klant, dan komen de meerkosten daarvan voor rekening van Klant.

11.2 Klant is verplicht te zorgen voor voldoende laad- en losmogelijkheden, een zo kort mogelijke wachttijd, een goede bereikbaarheid van de laad- en losplaats, en dat Howa Food de gebruikelijke transportmiddelen kan inzetten. Lastdragers dienen direct achter de eerste toegangsdeur van het pand geplaatst of meegenomen te kunnen worden.

11.3 Indien Howa Food op verzoek van Klant producten verder aflevert of ophaalt dan direct achter de eerste toegangsdeur van het pand van Klant, is zij niet aansprakelijk voor bederf, kwaliteitsverlies of enige schade die ontstaat tijdens dat gedeelte van het laden en lossen.

 

ARTIKEL 12 EMBALLAGE

12.1 De verpakking voor eenmalig gebruik is inbegrepen in de prijs van producten van Howa Food. Voor deze verpakking(en) wordt geen statiegeld berekend, tenzij Howa Food daar van overheidswege toe wordt verplicht of dat door Howa Food uitdrukkelijk is vermeld.

12.2 Worden Producten van Howa Food afgeleverd op europallets of op pallets als onderdeel van een palletpool, zal Howa Food deze pallets als emballage in rekening brengen, tenzij Howa Food bij aflevering identieke, onbeschadigde pallets retour worden gegeven.

12.3 Indien Howa Food door haar Klant of van overheidswege verplicht wordt om bij aflevering van haar producten (om)verpakkingen, restmateriaal et cetera mee terug te nemen, dan komen de daarmee samenhangende kosten, daaronder eventueel de kosten van vernietiging ter plaatse inbegrepen, geheel voor rekening van Klant.

12.4 Emballage zoals rolcontainers, kratten, dozen, pallets en dergelijke, voor zover niet bestemd voor eenmalig gebruik, blijft eigendom van Howa Food, ook als daarvoor geen statiegeld wordt berekend. Klant draagt het risico van beschadiging of verlies van emballage, totdat hij de zaken aan Howa Food heeft teruggeleverd.

12.5 De lege emballage die Klant in zijn bezit heeft, dient zo spoedig mogelijk aan Howa Food te worden geretourneerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Howa Food is alleen tot terugname verplicht indien de emballage in goede staat verkeert, schoon is en geen afval en restmateriaal bevat en indien – voor zover het rolcontainers betreft – deze door Howa Food zijn geleverd. Wordt de emballage en/of door Howa Food geleverde rolcontainer niet in goede staat, schoon, zonder afval en/of restmateriaal toch bij Howa Food ingediend, dan zal Howa Food de daaruit voortvloeiende kosten doorbelasten aan Klant en dat tegen een minimumbedrag van € 250,– per emballagestuk of rolcontainer.

12.6 Klant dient de door hem terug te zenden emballage te hebben gesorteerd in de betreffende kratten en dozen. Bij terugname van ongesorteerde kratten en dozen brengt Howa Food per krat/ doos een sorteervergoeding in rekening.

12.7 De emballage wordt teruggenomen tegen het door Howa Food in rekening gebrachte bedrag (statiegeld). De rekening wordt gecrediteerd nadat de emballage weer terug is in het magazijn van Howa Food. Bij lichte beschadiging en terugname van vuile emballage of emballage die niet vrij is van afval of restmateriaal, behoudt Howa Food zich het recht voor minder te crediteren dan het in rekening gebrachte statiegeld. Bij zware beschadigingen wordt geen bedrag gecrediteerd en staat de emballage ter beschikking van Klant en Howa Food zal Klant hiervan mededeling doen.

12.8 Bij terugname van eigen verskratten (herkenbaar middels Howa Food logo) wordt een wasvergoeding in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 13 EIGENDOMSVOORBEHOUD

13.1 Producten die Howa Food aan Klant heeft geleverd, blijven eigendom van Howa Food tot het moment waarop deze, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Howa Food zijn betaald, waarbij betalingen betrekking hebben op de langst opeisbare factuur.

13.2 Alle producten die van Howa Food afkomstig zijn en in het bezit van Klant zijn, dienen dezelfde te zijn als die welke op onbetaalde facturen zijn vermeld, voor zover althans de hoeveelheid producten naar soort en samenstelling die in het bezit van Klant zijn de hoeveelheden niet te boven gaan die op de onbetaalde facturen zijn vermeld.

13.3 Klant heeft niet het recht de niet betaalde producten in pand te geven, daarop een stil pandrecht te (laten) vestigen of enig ander zakelijk recht voor een derde daarop te (laten) vestigen.

13.4 Het is Klant toegestaan de geleverde, nog niet betaalde, producten te vervreemden, dat uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, tenzij Howa Food schriftelijk Klant heeft gesommeerd de geleverde producten onmiddellijk aan Howa Food ter beschikking te stellen.

13.5 Klant verleent Howa Food hierbij het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen bij Klant te betreden waar de door Howa Food geleverde producten zich bevinden, om Howa Food in staat te stellen haar eigendomsrechten uit te oefenen en de onbetaalde producten terug te nemen. Het op deze wijze terughalen van haar producten laat onverlet het recht van Howa Food om van Klant vergoeding te eisen voor geleden schade of gemaakte kosten voor een aan Klant toerekenbare niet nakoming van haar verplichtingen tegen Howa Food.

13.6 Klant dient de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Howa Food te bewaren en deze afdoende te verzekeren tegen alle bedrijfsrisico’s en overige risico’s (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – brand, diefstal, waterschade, ontploffing, et cetera). Op eerste verzoek van Howa Food zal Klant kopieën verstrekken aan Howa Food van de betreffende geldende verzekeringspolissen, inclusief een bewijs van tijdige premiebetaling.

ARTIKEL 14 KLACHTEN EN RECLAMES

14.1 Klant dient bij de inontvangstneming van de producten te controleren of de levering overeenstemt met de gedane bestelling. Zichtbare schades of gebreken die al bij afname in één van de verkoopruimten van Howa Food kunnen worden geconstateerd (daaronder tekorten begrepen) dienen door Klant direct te worden gemeld. Indien Klant verpakkingen of producten opent, verbreekt of beschadigt vóórdat deze zijn betaald, verplicht Klant zich de betreffende producten af te nemen en te betalen.

14.2 Bij aflevering van de producten op het adres van Klant, dienen zichtbare schades, gebreken of tekorten door Klant op de pakbon, vrachtbrief, of op andere wijze schriftelijk aan Howa Food kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan volledig bewijs geldt dat Klant de producten bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.

14.3 Klachten over niet direct constateerbare tekorten of gebreken betreffende het geleverde dienen direct na aflevering door Klant aan Howa Food te worden medegedeeld.

14.4 Ieder vorderingsrecht van Klant op Howa Food over of samenhangend met fouten in de levering of gebreken in of aan door Howa Food geleverde producten, vervalt onherroepelijk zodra de hiervoor vermelde reclametermijn is verstreken, en ook in die situatie waarin Klant Howa Food onvoldoende medewerking verleent aan een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten. De producten waarover de klachten gaan, moeten ter eventuele bezichtiging voor Howa Food beschikbaar blijven in de toestand waarin de producten zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd. Het recht om te reclameren vervalt, nadat Klant het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, laten bewerken of verwerken, of aan derden heeft doorgeleverd, tenzij Howa Food daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven of het duurzame gebruiksmiddelen betreft, waarop een fabrieksgarantie van toepassing is.

14.5 Indien een klacht gegrond blijkt te zijn en ook voldaan is aan de hiervoor vermelde procedures over melden van klachten, zal Howa Food zo spoedig als mogelijk hetzij het gebrek herstellen of een vervangend product leveren dan wel, indien de koopsom voor het betreffende product reeds gefactureerd is, het met de klacht overeenkomende bedrag crediteren. Laatstgenoemde alternatieven zijn geheel en alleen ter keuze van Howa Food, Klant zal in dit soort situaties van Howa Food nimmer enige schadevergoeding kunnen vorderen; de aansprakelijkheid van Howa Food blijft beperkt tot de waarde van de geleverde producten waarover werd gereclameerd.

14.6 Klachten en reclames geven Klant geen recht om betaling van de daarop betrekking hebbende factuur op te schorten of te verrekenen. De reclametermijn op de door Howa Food verzonden facturen bedraagt ten hoogste 5 dagen na de dag van ontvangst. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd, wordt deze geacht de onderliggende transactie(s) met Howa Food correct weer te geven en door Klant te zijn goedgekeurd.

 

ARTIKEL 15 FACTURERING & BETALING

15.1 Klant dient bij betaling zijn naam en klantnummer te vermelden. De betaling van de eindbedragen van de verkoopfacturen van Howa Food dient contant, giraal of door het vooraf afgeven van een machtiging tot automatische incasso plaats te vinden. Klant kan voor de wijze van betaling geen beroep doen op enige korting of op verrekening.

15.2 Betaling van facturen van Howa Food dient te geschieden in de valuta euro waarin door Howa Food is gefactureerd en binnen 7 dagen af factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk en/of elektronisch anders overeengekomen.

15.3 Van voornoemde betalingswijze kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover Howa Food een afwijkende betalingswijze uitdrukkelijk schriftelijk aan Klant heeft kenbaar gemaakt. In die gevallen dienen alle betalingen te geschieden binnen de daarbij kenbaar gemaakte betalingstermijn, gerekend vanaf de factuurdatum.

15.4 De aan Klant kenbaar gemaakte betalingstermijn is een fatale termijn. Bij betaling per bank, hetzij door overboeking of automatische incasso, geldt de dag van creditvalutering van de rekening van Howa Food als de dag van betaling. Klant is niet gerechtigd op die betalingen aan Howa Food een korting of compensatie toe te passen.

15.5 Iedere betaling door Klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door Klant in mindering op de in hoofdsom openstaande vordering, waarbij als eerste zal

worden afgeschreven op de oudst openstaande vordering, dit ongeacht de omschrijving die Klant aan de betaling mocht hebben gegeven.

15.6 Vindt betaling van de facturen niet plaats binnen 7 dagen na factuurdatum, althans binnen de overeengekomen betalingstermijn, dat komt Klant van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In geval van verzuim zijn alle betalingsverplichtingen van Klant terstond opeisbaar en is Klant verplicht tot vergoeding aan Howa Food van een vertragingsrente over verschuldigde bedragen gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW vermeerderd met twee (2) procentpunten.

15.7 Indien Klant zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt zijn alle incassokosten (zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke) voor rekening van Klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het Rapport Voorwerk III (Rapport BGK-integraal 2013), zulks evenwel met een minimum van € 50,- en onverminderd het recht van Howa Food om verdere redelijke kosten en geleden schade bij Klant in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 16 COMPENSATIE / VERREKENING

16.1 Howa Food is gerechtigd (i) haar eventuele schulden aan Klant met haar vorderingen op Klant te verrekenen (ii) haar eventuele schulden aan Klant te verrekenen met vorderingen die zij heeft op aan Klant aangesloten ondernemingen of aan de aandeelhouder / directie van aan Klant aangesloten ondernemingen; en (iii) haar eventuele schulden aan Klant te verrekenen met vorderingen van andere aan Howa Food Groep B.V. aangesloten ondernemingen of Howa Food Groep B.V. zelf op (a) Klant; en / of (b) aan Klant aangesloten ondernemingen; en / of (c) aan de aandeelhouder / directie van aan Klant aangesloten ondernemingen; en (iv) haar vorderingen op Klant te verrekenen met schulden van andere aan Howa Food Groep B.V. aangesloten ondernemingen of Howa Food Groep B.V. zelf aan (a) Klant en / of (b) aan Klant aangesloten ondernemingen en / of; (c) aan de aandeelhouder / directie van aan Klant aangesloten ondernemingen.

 

ARTIKEL 17 OVERMACHT

17.1 Onder overmacht dient, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, te worden verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Howa Food geen invloed kan uitoefenen, waardoor Howa Food niet in staat is haar verplichtingen na te komen, overmacht aan de zijde van de leveranciers van Howa Food en/of stakingen daaronder begrepen.

17.2 Bij overmacht aan de zijde van Howa Food, wordt de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmachttoestand het Howa Food onmogelijk maakt de Overeenkomst uit te voeren. Bij blijvende overmacht is Howa Food gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Howa Food gehouden is aan Klant enige schade te vergoeden.

17.3 Indien de overmachttoestand aan de zijde van Howa Food langer dan een week duurt voor de levering van houdbare producten en langer dan 24 uur voor levering van Dag- en Koelverse producten en Diepvriesproducten, dan heeft Klant het recht de leveranties die in de overmachtperiode plaats hadden moeten vinden kosteloos te annuleren, echter zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding van eventueel geleden of te lijden schade.

 

ARTIKEL 18 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

18.1 Howa Food is alleen dan aansprakelijk voor schade indien en voor zover Klant bewijst dat de schade veroorzaakt is door grove schuld of ernstige nalatigheid van Howa Food als onderneming. De hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de order, die tot schade heeft geleid.

18.2 Iedere verdergaande aansprakelijkheid voor Howa Food voor schade wordt uitgesloten, waaronder begrepen doch niet uitsluitend: (i) schade veroorzaakt door haar werknemers of ondergeschikten of door haar ingeschakelde hulppersonen, ook indien de schade het gevolg is van opzet, roekeloos handelen of grove nalatigheid van werknemers of ondergeschikten of

hulppersonen; en (ii) alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of bedrijfsschade. Klant vrijwaart Howa Food voor alle aanspraken die derden hebben voor eventueel te lijden of geleden schade, dat met inachtneming van al hetgeen in dit artikel is bepaald.

18.3 Voor de eventuele gevolgen van het niet op voorraad hebben van producten is Howa Food niet aansprakelijk.

18.4 Klant dient tijdens het (intern) vervoer en de opslag van door Howa Food geleverde producten te handelen volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving, waaronder de HACCP-normen en de bewaarvoorschriften, bij gebreke waarvan geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor (schade ten gevolge van) gebreken aan de producten.

18.5 Indien Howa Food naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen tegen c.q.

medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde terugroepacties om (verdere) schade te voorkomen, door aanspraken van consumenten op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht Klant zich om aan die maatregelen medewerking te verlenen en zich, indien dit nodig of wenselijk zou blijken, te zullen voegen in de aansprakelijkheids-stelling van de producent door Howa Food.

18.6. Voor zover de door Howa Food geleverde producten voorzien zijn van een uiterste houdbaarheidsdatum (t.h.t.-code) geldt, dat Howa Food bij consumptie of gebruik van deze producten na de uiterste houdbaarheidsdatum niet aansprakelijkheid is. Klant dient ervoor in te staan dat producten waarop een uiterste houdbaarheidsdatum staat vermeld, na het verstrijken van die data niet meer worden verwerkt of verkocht. Klant vrijwaart Howa Food uitdrukkelijk voor aanspraken van derden uit hoofde van schade die het gevolg is van het consumeren c.q. het gebruik van door Howa Food geleverde producten, indien deze door Klant na de uiterste houdbaarheidsdatum zijn be- of verwerkt, ge- of verbruikt, of verkocht.

18.7 Omdat de normale controlemogelijkheden m.b.t. de kwaliteitsbewaking van artikelen bij verkoop aan de tussenhandel niet langer mogelijk zijn, is het Klant niet toegestaan om artikelen van één der Exclusieve Merken, Frappant, Simon Frites of Fluweel die door Howa Food worden gevoerd, te verkopen aan tussenhandelaren. Bij overtreding van dit verbod sluit Howa Food elke aansprakelijkheid uit en zal Howa Food eventuele schade op Klant verhalen.

18.8 Klant verplicht zich om zich adequaat te verzekeren voor alle risico’s die voor hem voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst, de relatie met Howa Food en/of de door Howa Food te leveren producten.

 

ARTIKEL 19 ONVERBINDENDHEID BEPALINGEN

19.1 Ingeval in rechte komt vast te staan dat enige bepaling van de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend wordt geacht, tast dat voor het overige deze voorwaarden niet aan.

 

ARTIKEL 20 OVERDRACHT EN VERVAL VAN RECHTEN

21.1 Howa Food is bevoegd haar rechten uit Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

21.2 Iedere vordering op Howa Food vervalt, indien Howa Food niet binnen 12 maanden na het ontvangen van de op die vordering betrekking hebbende claim in rechte is betrokken.

 

ARTIKEL 21 TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN BEVOEGDE RECHTER

21.1 Op de tussen Howa Food en Klant gesloten Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

21.2 Indien tussen Howa Food en Klant een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het niet, niet juist of niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten Overeenkomst of andere rechtsverhouding, of indien één der partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandeling tot

overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

21.3 De rechter in ’s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met Howa Food gesloten Overeenkomsten, tenzij de regels over de exclusieve bevoegdheid van een rechter een andere rechter uitsluitend bevoegd doen zijn. Niettemin heeft Howa Food het recht een geschil ter beslissing voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van Klant.

 

ARTIKEL 22 VINDPLAATS VOORWAARDEN

22.1 Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld per 05 maart 23015 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel ’s-Hertogenbosch onder nr. 17279942, en zullen op het eerste verzoek van Klant kosteloos worden toegezonden, ze zijn ook geplaatst op de website https://www.howafood.nl.